Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Практичний психолог Варвинської районної гімназії

Стародуб Аліна Вікторівна

спеціаліст «ІІ кваліфікаційної категорії»

Проблема, над якою працює психологічна служба:

«Система роботи практичного психолога гімназії з питання психологічного супроводу обдарованих дітей».


 

Посадова інструкція практичного психолога

1. Загальні положення

 

  1. Інструкція розроблена на основі Закону України “Про освіту”, Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ МНОУ №127 від 3.05.99р., Наказ МНОУ №616 від 02.07.2009р. “Про внесення змін до положення про психологічну службу системи освіти України”, листа МНОУ №1/9-272 від 02.08.2001р., листа Міністерства освіти і науки України №1/9-352 від 27.08.2000, Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи (наказ МНОУ №385 від 14.08.2000).
  2. Психолог повинен мати спеціальну (психологічну освіту, мінімальний освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст.
  3. Психолог адміністративно підпорядковуватися безпосередньо директору навчального закладу, методично директору районного Центру практичної психології і соціальної роботи, або методисту, якій відповідає за психологічну службу методичного кабінету РУО, який відповідає за психологічну службу, Завідуючему Науково-методичного центру практичної психології ІППО КУ імені Бориса Грінченка.
  4. У своїй д діяльності психолог керується Конституцією України, Законодавством України, рішеннями органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, Декларацією прав людини. Конвенцією про права дитини, Законом України “Про освіту”, Положенням про психологічну службу системи освіти України, Етичним кодексом психолога, методичними рекомендаціями Науково-методичного центру практичної психології ІППО КУ імені Бориса Грінченка, адміністративним, трудовим законодавством, а також Статутом, правовими актами навчального закладу, трудовою угодою, цією інструкцією.
  5. Використовує в своїй професійній діяльності виключно методики, технології, методи, які пройшли соціально-психологічну експертизу в Науково-методичному центрі практичної психології ІППО КУ імені Бориса Грінченка.

 

2. Функції

Основними видами діяльності психолога є:

2.1 Психологічна просвіта педагогічного колективу, учнів, батьків.

2.2. Консультативно - методична допомога всім участникам навчально-виховного процессу з питань виховання дітей, підлітків, створення сприятливих психологічних умов для їх розвитку, практичного використання психології в організації навчально-виховного процесу.

2.3 Психологічна профілактика – своєчасне попередження відхилень в становленні особистості, труднощів у міжособистісних стосунках, конфліктів.

2.4 Діагностика (психологічне обстеження дітей та підлітків їх груп та колективів, умов навчання та розвитку), виявлення дітей “групи ризику”.

2.5 Корекція – здійснення психолого-педагогічних, психотерапевтичних заходів з метою усунення відхилень в психічному та особистісному розвитку школярів.

2.6 Реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги школярам, які перебувають у кризовій ситуації.

2.7 Психологічна експертиза – участь в оцінюванні нових технологій навчання та виховання, педагогічних інновацій.

2.8 Психологічна прогностика – розробка, адаптація і застосування моделей поведінки групи та особистості в різних умовах, прогнозування психічного розвитку дитини тощо.

2.9 Формування психологічної культури вихованців, учнів, студентів, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють,

 

3. Посадові обов’язки

 

Практичний психолог навчального закладу:

3.1 Виконує свої функціональні обов’язки на високому професійному рівні, виходячи із завдання освітньої політики Міністерства освіти і науки України.

3.2 Керується в роботі Етичним кодексом психолога. Зберігає професійну таємницю, не поширює відомостей отриманих у процесі діагностики консультування або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи ії оточенню. Конфіденційну інформацію про клієнта практичний психолог має надавати виключно на запит керівника Науково-методичного центру практичної психології. Іншім особам така інформація надається в узагальненому вигляді.

3.3 Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

  1. Будує свою діяльність на основі доброзичливості, довіри, у тісній співпраці з учасниками навчально-виховного процесу.

3.5Пропагує здоровий спосіб життя, підвищує рівень психологічних знань педагогічних працівників, батьків. Постійно підвищує свій професійний рівень.

  1. Запобігає випадкам здійснення психодиагностичної, розвивальної, консультативно-методичної роботи особам, які не мають відповідної фахової підготовки або права на таку діяльність.
  2. Знає програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку дітей, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрямки і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.
  3. Веде відповідну документацію та статистичну звітність за результатами досліджень.
  4. Планує та організовує свою роботу відповідно до нормативів витрат часу на основні види роботи психолога (див. Методичний лист міністерства освіти і науки України № 1/9-352 від 27.08.2000).
  5. Бере участь в роботі педагогічної ради навчального закладу і нарадах, які проводяться адміністрацією навчального закладу.Проводить соціологічні дослідження за запитами адміністрації школи.
  6. Бере участь в роботі шкільної атестаційної комісії.

3.12 Подає статистичний звіт про роботу за півріччя в районний центр практичної психології і соціальної роботи або методисту, який відповідає за психологічну службу. За відсутності таких – в Науково-методичний центр практичної психології ІППО КУ імені Бориса Грінченка .

  1. Дотримується правил техніки безпеки на робочому місці.

 

 1. Права

Практичний психолог навчального закладу:

  1. За своїм статусом належіть до педагогічних працівників і відповідно до чинного законодавства, користується всіма правами і гарантіями передбаченнями для них.
  2. З метою підвищення своєї кваліфікації та професійного зростання практичний психолог має право на методичний день (8 годин) для консультації в міськ(рай) центрі, Науково-методичному центрі практичної психології КУ імені Бориса Грінченка. (орієнтовно, четвер).
  3. Має право на окреме, спеціально обладнане приміщення для проведення

діагностичної, консультативної, розвивальної та корекційної роботи.

З метою розв’язання конфліктних випадків психолог має право подати звернення до Науково методичного центру практичної психології ІППО КУ імені Бориса Грінченка. на предмет психологічної експертизи своєї діяльності.

 

5. Відповідальність

  1. За невиконання або неякісне виконання без поважних причин Статуту та правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, розпоряджень адміністрації, посадових обов’язків, встановлених даною Інструкцією, у тому числі за невикористання наданих прав, психолог несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
  2. За вживання, у тому числі одноразове, методів виховання пов’язаних з фізичними або психічним насиллям над особою учня, а також за скоєння іншого аморального вчинку психолог притягується до адміністративної відповідальності у прядку і в межах, передбачених законодавством.
  3. За нанесення навчальному закладу або учасникам освітнього процесу збитків в результаті виконання (невиконання) своїх посадових повноважень психолог несе майнову відповідальність, у порядку і в межах, встановлених трудовим і цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини

Практичний психолог навчального закладу:

6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня. Тривалість робочого тижня складає 40 годин.

Із них 20 годин відводиться для роботи безпосередньо у навчальному закладі (індивідуальна та групова психодіагностика, консультування учнів, учителів, батьків, корекційна робота тощо);

20 годин – на підготовку до проведення соціально-психологічних закладів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо, які можуть виконуватись за межами навчального закладу. Практичний психолог в спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, отримує ставку заробітної плати за 20 годин педагогічної роботи на тиждень.

 

6.2. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік та півріччя. Річний план розробляє в період складання загального річного плану роботи школи /травень - червень/. Плани роботи узгоджуються з методистом, який відповідає за психологічну службу системи освіти району та затверджується директором школи не пізніше 9 днів до початку запланованого періоду. За відсутності методиста або Центру практичної психології і соціальної роботи відповідного рівня, узгоджує плани і Центру практичної психології та соціальної роботи ІППО КУ імені Бориса Грінченка.

 

  1. Отримує від директора школи інформацію нормативно - правового та організаційно - методичного характеру.
  2. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять в його компетенцію, (крім конфіденційної інформації про клієнта) з адміністрацією та працівниками навчального закладу.

 

КРЕАТИВНІСТЬ — ВАЖЛИВА УМОВА РОЗВИТКУ

ІННОВАЦІЙНОЇ ТА УСПІШНОЇ ОСОБИСТІ

Школа — це те місце, де ми живемо, де жи­вуть наші учні, де вони проектують своє майбутнє, враховуючи свої можливості. А наше завдання — навчити їх продуктивно діяти в ситуаціях новизни й невизначеності (адже в нашому житті все так швидко змінюється, і те, що було корисним вчора, сьогодні може виявитись абсолютно непотрібним). Нам весь час необхідно встигати за світом, який постійно змінюється. З'являються все нові й нові технології.

«Креативність», «творчий підхід», «креативна особистість», «творчі успіхи», «думати творчо», «прояв креативності» — ці поняття в су­часному суспільстві є показниками професіоналізму. Креативність (від англ. створювати) — твор­чі здібності індивіда, які свідчать про готовність до створення принципово нових ідей, що відрізня­ються від традиційних або прийнятих схем мислення.

Метою шкільної освіти є розвиток дитини як креативної, творчої особистості шляхом включен­ня її в різні види діяльності: навчання, пізнання, спілкування. Головне — не дати відповідь на пи­тання, головне — направити на дорогу самостій­них пошуків відповідей. Ми маємо створити умо­ви для формування креативної особистості.

Креативним можна назвати людину, позбав­лену стереотипів. Стереотип заганяє в рамки, де важко знайти нову відповідь.

Тому ми й говоримо сьогодні про необхідність створення умов для формування креативності учнів. Для розвитку дитячої творчості необхідно надати дітям матеріали для занять і можливість працювати з ними, заохочувати творчі інтереси дитини; необхідна також наявність внутрішньої розкутості та свободи.

Для формування креативності необхідні певні умови:

 • наявність позитивного зразка творчої пове­дінки (у першу чергу на розвиток здатності впливає спілкування дітей із дорослими людь­ми, які володіють креативними здібностями);
 • створення умов для наслідування творчої по­ведінки;
 • соціальне підкріплення творчої поведінки.

Таким чином, на думку більшості дослідників, креативність піддається розвитку.

Серед чинників, що визначають розвиток творчого потенціалу школярів, первинна роль належить учителеві, неповторності й унікальності його особи. Саме від його прагнення до професій­ного самовдосконалення, особистісного зростання, наявності в нього професійно значимих якостей (власна креативність, самостійність, самоповага, рішучість, упевненість у собі), володіння ним су­часними досягненнями педагогічної науки, методами та технологіями розвитку творчого потенціалу дітей залежить успішність розвитку креативності.

Отже, важливою умовою розв'язання проблеми формування креативної особи є виховання педагогом власної креативності. Щоб розвивати творчі здібнос­ті учнів, педагог сам має бути творчою особистістю, прагнути подолання в собі сили інерції, шаблону, формальності у викладанні. Китайський афоризм свідчить: «Якщо ви продовжуватимете робити те, що завжди робили, ви будете мати те, що маєте».

10 способів порятунку від стресу

1.З'ясуйте, що саме вас тривожить і зачіпає за живе. Психоло­ги стверджують: проблема, витягнута з підсвідомості, — уже на­половину вирішена. Для цього зовсім необов'язково йти до пси-хоаналітика. Розкажіть про те, що вас турбує, близькій людині. Це особливий психологічний прийом: проаналізувавши свою про­блему вголос, ви доберетеся до кореня своїх проблем і знайдете вихід із ситуації.

2. Не видавайте себе за бідне ягня. Перше, що рекомендують зробити психологи, коли в черговий раз захочеться розвинути з дріб'яз­кової проблеми маленьку трагедію, слід знайти людину, якій би жило­ся набагато гірше, і допомогти їй.

3. Сплануйте свій день. Вчені помітили, що для людини, стан якої наближається до стресового, час прискорює свій біг. Тому вона відчу­ває непомірну завантаженість і нестачу часу. Впоратися з переванта­женнями елементарно: розпишіть свої дії, розподіливши за ступенем важливості, і виконуйте свій план.

4. Не згущуйте хмари. Люди, схильні до стресових реакцій, будь-яку проблему роздувають до масштабів всесвітньої катастрофи. На­справді жахливі обставини в нашому житті трапляються нечасто. Тому викиньте з голови надумані проблеми, а також ті, які ви не взмозі вирішити.

5. Навчіться керувати своїми емоціями. Наш мозок викидає гор­мони стресу на будь-які подразники, що загрожують нашому спокою. При цьому йому зовсім байдуже, реальні вони або вигадані. Вирватися зі стресового кола допоможе найпростіша йогівська вправа. Заплющте очі й подумки перенесіться на берег океану. Підніміть руки вгору і розведіть у сторони, уявляючи, як у них входить енергія. Складіть їх одна на іншу в ділянці пупка (ліва знизу). Цього цілком достатньо, щоб повноцінно відпочити, збагатити мозок киснем і зас­покоїтись.

6. Не забувайте хвалити себе щоразу, коли вам удається впора­тися із хвилюванням. Наприклад, купіть собі що-небудь у подару­нок. Причому робити це потрібно не стільки заради себе, скільки за­ради свого мозку. Ваша сіра речовина теж має потребу в подяці за відмінно виконану роботу.

7. Усміхайтеся, навіть якщо вам не сильно хочеться. Сміх пози­тивно впливає на імунну систему, активізуючи Т-лімфоцити крові. У відповідь на вашу усмішку організм продукуватиме бажані гормо­ни радості.

8.Робіть фізичні вправи не менше ЗО хвилин на день. Замість того, щоб відлежуватись у ліжку, бігайте. За твердженням лікарів, найантистресовіші види спорту — біг і спортивне ходіння. По-пер­ше, активні рухи не дають адреналіну нагромаджуватися, по-дру­ге, відволікають від негативних думок.

9.Вживайте вітамін Е. Він підвищує імунітет і стійкість до стресу. До речі, цей вітамін у натуральному вигляді міститься в картоплі, сої, кукурудзі, моркві, ожині і волоських горіхах.

 

Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Погода у Варві
Друзі сайту

Название сайта


Название сайта


Название сайта


Название сайта
Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz