Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Головна » 2018 » Листопад » 2 » Зразок посадової інструкції
19:12
Зразок посадової інструкції

Посадова інструкція №

учителя ____________ Варвинського ліцею №2

_________________________

1. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція розроблена з врахуванням рекомендацій організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти та науки України.

1.2. Призначення та звільнення, на посаду учителя (учителя ____________), виконується директором ліцею.

1.3. Учитель біології повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту.

1.4. Учитель підпорядковується директору ліцею та заступнику директора з навчально-виховної роботи.

1.5. У своїй діяльності вчитель керується такими нормативно – правовими документами як: Конституція і закони України; указами Президента України; рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки; Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку; наказами і розпорядженнями директора; цією Інструкцією; Колективним трудовим договором; Конвенцією про права дитини.

2. Завдання та посадові обов’язки учителя _______________

2.1. Здійснює навчання і виховання учнів із урахуванням специфіки навчального предмета, проводить уроки й інші навчальні заняття в закріплених за ним класах згідно з розподілом навчального навантаження, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.

2.2. Реалізує прийняті в закладі освітні програми відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять, використовує при цьому різноманітні прийоми, методи й засоби навчання.

2.3. Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.

2.4. Виконує правила і дотримується норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров'я учнів під час освітнього процесу.

2.5. Оперативно повідомляє керівників ліцею про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

2.6. Вносить пропозиції щодо покращення умов здійснення освітнього процесу, а також доводить до відома дирекції про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів.

2.7. Проводить інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в журналі реєстрації інструктажів.

2.8. Організовує вивчення учнями правил охорони праці.

2.9. Здійснює контроль за дотриманням правил (інструкції) з охорони праці.

2.10. Веде в установленому порядку тематичне, календарне та поурочне планування, класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно подає дирекції закладу звітні дані.

2.11. Допускає у визначеному порядку на заняття представників дирекції ліцею та членів атестаційної комісії з метою контролювання й оцінювання своєї діяльності.

2.12.Замінює на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпорядженням директора, заступника директора з навчально-виховної роботи.

2.13. Дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею, інших правових актів закладу освіти.

2.14. Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів.

2.15. Готується до проведення занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичного об'єднання та інших формах методичної роботи.

2.16. Постійно працює над вдосконаленням власної інформаційної компетентності. Застосовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології у практичній педагогічній діяльності.

2.17. Бере участь у роботі педагогічної ради і нарадах, які проводяться дирекцією ліцею.

2.18. Бере участь в організації та проведенні предметних олімпіад, зовнішнього незалежного оцінювання.

2.19. Чергує по ліцею відповідно до графіку чергувань на перервах між заняттями, а також за 15 хв. до початку і протягом 15 хв. після закінчення занять.

2.20. Підтримує постійний зв'язок з батьками учнів (особами, які їх замінюють).

2.21. Проходить медичне обстеження, стосовно графіку його проведення.

2.22. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя, в ліцеї, побуті та громадських місцях.

2.23. Сприяє озелененню подвір'я, кабінету, коридорів та рекреацій.

2.24. Організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності під відповідальність на збереження на підставі відповідних документів, забезпечує зберігання підзвітного майна.

2.25.Розробляє і періодично переглядає (не менш як один раз на 3 роки) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору.

2.26. Контролює обладнання навчального кабінету протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності.

2.27. Не допускає проведення занять, пов'язаних із небезпекою для життя і здоров'я учнів і працівників ліцею, з повідомленням про це заступника директора з навчально-виховної роботи.

2.28. Вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх в угоду з охорони праці.

2.29. Учитель працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять, бере участь в обов'язкових планових загальноліцейних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

2.30. У період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається дирекцією ліцею до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх вчителів на умовах погодинної оплати і згідно тарифікації (в залежності від тривалості заміни).

2.31. Одержує від дирекцієї ліцею матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

2.32. Систематично оцінює інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними працівниками закладу.

2.33. Залучається до виконання обовязків вихователя під організації роботи літнього пришкільного табору відпочинку учнів .

3. Вчитель ______________ має право:

3.1. Приймати участь в управлінні закладм в порядку, передбаченому Статутом ліцею.

3.2. Захищати професійну честь та гідність.

3.3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, надання відповідних пояснень.

3.4. Захищати інтереси самостійно чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.

3.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

3.6. Вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників рекомендованих Міністерсвом освіти та науки України . Впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій.

3.7. На підвищення своєї кваліфікації.

3.8. На проходження атестації на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

3.9. На надання учням під час занять і перерв обов'язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку ліцею.

4. У встановленому Законодавству Україну порядку вчитель несе відповідальність за:

4.1. Реалізацію не в повному об'ємі навчальних програм у відповідності з навчальним планом і розкладом занять; нанесення шкоди життю і здоров'ю учнів під час освітнього процесу; дотримання прав і свобод учнів.

4.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею, законних розпоряджень директора та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку визначеному трудовим законодавством.

4.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України ”Про освіту”.

4.4. За нанесені учителем чи учасникам навчального процесу збитки, у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків, учитель несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством.

5. Кваліфікація:

5.1. Вчитель повинен мати відповідну фахову освіту; забезпечувати нормативні рівні і стандарти освітньої роботи, відповідати загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

5.2. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації з предмету і раз на три роки – з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією і присвоєнням кваліфікаційної категорії.

5.3. Учитель ІІ категорії має фахову вищу освіту, відповідає вимогам встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», постійно вдосконалює свій професійний рівень; використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіє сучасними освітніми технологіями, формами, методами організації навчально-виховного процесу, застосовує інноваційні технології; знає основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користується авторитетом серед колег, учнів та батьків. Стаж педагогічної роботи – не менше 3-х років.

5.4. Учитель І категорії відповідає вимогам встановленим до працівників з кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії», використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу та здібностей учнів; впроваджує передовий педагогічний досвід; формує навички самостійно здобувати знання ізастосовувати їх на практиці; уміє лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом. Стаж роботи не менше – 5 років.

5.5. Учитель «вищої категорії» відповідає вимогам встановленим до працівників з кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії», володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює в професійному середовищі; володіє широким спектром стратегій навчання; вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовує нестандартні форми проведення уроку; активно впроваджує форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечує максимальну самостійність навчання учнів, вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі. Стаж роботи не менше – 8 років.

6. Вчитель повинен знати:

6.1. Вимоги чинного законодавства.

6.2. Основні напрямки та перспективи розвитку освіти і педагогічної науки.

6.3. Державну мову.

6.4. Особливості організації навчально-виховного процесу і методи управління ним.

6.5. Теорію та методику навчання і виховання, навчальні плани, програми.

6.6. Педагогіку, загальну та вікову психологію, фізіологію дітей та підлітків.

6.7. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

6.8. Вимоги до ведення документації закладу освіти.

7. Взаємовідносини

Учитель взаємодіє з:

- учнями, їхніми батьками або особами, які їх заміняють;

- заступником директора з НВР;

- дирекцією закладу;

- педагогічним колективом;

- методичними об’єднаннями, творчими групами.

Розроблено:

Заступник директора ліцею                                                                     О.В. Дегтяренко

Ознайомлена : ________________________

Переглядів: 9 | Додав: papavarva | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Календар
«  Листопад 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Погода у Варві
Друзі сайту

Название сайта


Название сайта


Название сайта


Название сайта
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz